SPACE FRMAE

Spaceframe เป็นโครงสร้าง ที่ สามารถมีช่วงจุดรับ น้ำหนัก หรือ support ที่ยาวหรือ กว้างได้ 

เช่น โรงยิม หลังคาอัฒจรรย์ หรือโถ่ง ขนาดใหญ่ เป็นต้น.  
Spaceframe มักจะทำเป็นโครงสร้างหลังคา หรือโครงสร้างอาคารที่มีรูปทรงทางเรขาคณิต 
ที่มีความสวยงาม ทันสมัยและแข็งแรง และผลิตได้ยากโดยวิธีก่อสร้างปกติ