SPACE FRAME

1. สามารถออกแบบรูปแบบให้เหมาะกับ อาคาร ตามที่ต้องการ    
2. น้ำหนัก ต่อ พื้นที่น้อย ทำให้สามารถใช้ในงานต่อเติมอาคาร ที่มีข้อจำกัดเรื่องการรับ น้ำหนัก ของโครงสร้างเดิม          
3. ใช้เวลา ก่อสร้างสั้นลง เพราะสามารถผลิตจากที่ โรงงานแล้วมาประกอบที่หน้างานได้ รูปทรงแม่นยำ ตรงตามแบบที่  
ต้องการ เพราะผลิตใน โรงงาน และ เป็นงานที่มีความแม่นยำ  
4. สามารถผลิตได้คุณภาพ และความแข็งแรง สม่ำเสมอ ตาความต้องการ และรูปแบบ ที่กำหนด